Subscrisa Compania Romprest Service S.A. (denumita in continuare Romprest, Compania), societate pe acțiuni, înmatriculată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, sector 1, str. B-dul Poligrafiei, nr.1C, etaj 3,
înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3673/2011, cod unic de înregistrare 13788556, avand Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J40/3673/2011, reprezentată legal prin Director General Adjunct Bogdan Adimi si Director executiv Razvan Duca Ghenoiu,

Avand in vedere: – Contractul de delegare a gestiunii prestarii serviciilor de salubritate pe raza administrativa a Sectorului 1 Bucuresti nr.J077/S/30.06.2008 si actele aditionale la acesta (Contractul, Contractul de delegare);

Avand in vedere: – Notificarea transmisa de catre Romprest prin adresa nr.2312 din 12.05.2021 inregistrata la Registratura generala cu nr.24909/13.05.2021.

Avand in vedere:

– clauzele contractuale privind limitarea frecventelor de prestatie a activitatilor serviciului de salubrizare delegat Romprest, respectiv Art 7.1 lit g) referentiat in subiect;

– debitul total depasit de scadenta si de termenul de gratie la data de 15.06.2021, in valoare de 119,5 milioane lei, pentru prestatii confirmate in perioada iulie 2020-martie 2021;

– necesitatea alinierii resurselor alocate obiectivului Sector 1 la nivelul platilor efectuate de Autoritatea Contractanta in ultimele 11 luni de derulare a contractului de delegare nr.J077/S/30.06.2021 (respectiv in perioada iulie 2020 – mai 2021);

– faptul ca operatorul si-a indeplit integral obligatiile contractuale privind executia contractului de delegare pana la aceasta data, fiind dimensionat la capacitate conform programe de prestatie aprobate aflate in vigoare (prestatiile din perioada 01 iulie 2020 – prezent au fost executate integral);

– faptul ca pana la data prezentei Autoritatea Contractanta nu a raspuns obligatiei contractuale de a stabili operatorul autorizat pentru preluarea spre eliminare finala prin depozitare a deseurilor care nu mai necesita tratare, rezultate din activitatile servicului de salubrizare delegate operatorului Romprest inclusiv a tarifului aprobat/agreat;

Prin prezenta va informam cu privire la:

– blocarea operatiunilor de maturat manual si mecanizat, razuit rigola, colectarea, transportul si predarea deseurilor de constructii si demolari din depozite necontrolate, prin imposibilitatea predarii deseurilor rezultate la eliminare finala prin depozitare, la depozite ecologice autorizate stabilite de catre autoritatile competente;

– prestarea operatiunii de intretinere curatenie in ritmul de o data pe saptamana pentru fiecare artera de circulatie aflata in programul de prestatie; programul de prestatie va fi inaintat spre stiinta in termen de 5 zile de la depunerea acestei notificari la registratura Primariei Sectorului 1 si ramane in vigoare pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

– suspendarea prestatiei pentru operatiunea de intretinere curatenie in puncte fixe, pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

– suspendarea prestatiei pentru operatiunea de spalat manual/mecanizat carosabil si tortuare, inclusiv operatiunea de stropit carosabil, pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

– supendarea operatiunii de presortare pe categorii a deseurilor provenite din depozite necontrolate (cu exceptia celor care nu mai necesita tartare inainte de eliminare directa prin depozitare, pentru care activitatea de colectare si transport este blocata, asa cum am aratat mai sus), acestea urmand a fi predate amestecat la operatorii de sortare autorizati si agreati de Autoritatea contractanta, pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

Masurile adoptate in temeiul legii si al contractului implica diminuarea resurselor alocate inclusiv disponiblizari masive de personal. Astfel, nicio comanda de cantitati de prestatii de salubrizare stradala, cauzata de producerea unor evenimente neprevazute, emisa de catre Politia Locala, nu va putea fi onorata.

Masurile privind aceste prestatii, odata ce au intrat in vigoare, se vor putea ridica doar intr-un termen de 90 de zile de la incetarea circumstantelor care au dus la aplicarea lor, cauza determinanta fiind necesitatea de a reangaja si instrui personalul care va fi disponibilizat prin restrangerea fortata a activitatii, provocata in mod direct de refuzul la plata integrala a activitatilor de salubrizare stradala. Aceste circumstante sunt o consecinta a neachitarii in termenul de scadenta a facturilor legal intocmite pentru prestatiile executate si confirmate si a lipsei finantarii serviciului in regim de continuitate.

Demersul nostru actual, prin care aplicam prevederile contractuale privind diminuarea prestatiei in cazul inregistrarii de restante depasite de termenul de scadenta si de termenul de gratie, este menit sa asigure continuitatea serviciului public de salubrizare, raportat la platile facute de Autoritatea contractanta si in pofida debitelor restante inregistrate.

Pe perioada in care aceste circumstante, independente de vointa operatorului, vor continua sa existe si vor produce efecte, Romprest nu poate fi facut responsabil pentru orice incalcare a vreunei obligatii care ii revine in executarea contractului, culpa fiind integral in sarcina Autoritatii care lipseste operatorul delegat de plata serviciilor prestate si confirmate, respectiv nu asigura finantarea serviciului conform obligatiilor care ii revin in conditiile legii si care sunt asumate prin Contract, obligatii care ii incumba exclusiv si integral.

Cu aleasa consideratie,
COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.


Document – Notificare aplicare clauze contractuale

Distribuie pe